eLoan - כלכלה חברתית חדשה

הידע כבר אינו רכיב במשק מודרני, אלא הופך ונהיה עקרון ארגוני יסודי לקיומנו. שימוש אדפטיבי, מושכל וקומפטנטי במידע לכדי ידע רצוי יוצק את היסודות החברתיים והכלכליים המאפשרים מימוש של צרכינו, רצונותינו ויכולותינו באופן מיטבי.